Informace zveřejňované o povinném subjektu:

Označení a uvozovací text

Obsah položky

1. Název

Obec Horská Kvilda.

2. Důvod a způsob založení

Obec Horská Kvilda vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů..

3. Organizační struktura

Starosta

Jaromír Chval

Místostarosta

Daniel Kaifer

Účetní

Eva Škopková


Seznam zřizovaných organizací: 

Nejsou zřízeny žádné organizace

4. Kontaktní spojení

Adresa

Horská Kvilda 40, Horská Kvilda, 385 01

Telefon: 725 460 855

E-mail: obec@horskakvilda.eu
WWW stránky:
http://www.horskakvilda.eu
ID datové schránky: b5abxun

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Horská Kvilda, Horská Kvilda 40, Horská Kvilda, pošta Vimperk 385 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Horská Kvilda 40, Horská Kvilda, 385 01

4.3 Úřední hodiny

Čtvrtek 14:00 hod.  – 16:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

725 460 855

4.5 Čísla faxu

Není

4.6 Adresa internetové stránky

www.horskakvilda.eu

4.7 Adresa e-podatelny

E-mail: obec@horskakvilda.eu
DS:
b5abxun

4.8 Další elektronické adresy

Není

5. Případné platby lze poukázat

26626351/0100

6. IČ

00573426

7. DIČ

CZ00573426 – nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a nařízení

Usnesení zastupitelstva

Rozpočet obce

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

9. Žádosti o informace

Obec Horská Kvilda ( dále jen obec ) jako povinný subjekt dle § 2 odst.1 zákona je povinna zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace :

a.        informace o obci jako právnické osobě

b.        organizační strukturu obce a jejích orgánů

c.        možnost podávání opravných prostředků proti rozhodování orgánů obce

d.        postup obce při vyřizování žádostí

e.        přehled nejdůležitějších předpisů

f.         sazebník úhrad za poskytování informací

g.        výroční správu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok

Dalšími informacemi, které obec podle § 5 odst.4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení obecního zastupitelstva, platné obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce, záměry nakládat s obecním rozpočtem, záměr obce s obecním majetkem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce, zastupitelstva a starosty v rámci příslušných kompetencí.

Způsob a rozsah zveřejnění informací

Obec zveřejňuje informace těmito způsoby :

a.       na úřední desce - usnesení orgánu obce, obecně závazné vyhlášky a rozpočet obce

b.       na podatelně obecního úřadu - k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře

c.        způsobem umožňujícím dálkový přístup ( Internet ) - údaje dle písm. a), dále zadání veřejných zakázek ( mimo zjednodušené zadání ) a prezentaci obce na www stránkách.

Stanovení veřejných registrů

Na obecním úřadě jsou uvedeny a spravovány tyto registry :

a.       registr obyvatel

b.        evidence plátců místních poplatků

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.

Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, nebo omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

1.        Ochrana utajovaných skutečností - jako informace spadající do režimu utajovaných dle § 17 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách obecního úřadu zodpovídá dle zákona 148/1998 Sb. v platném znění starosta obce.

2.        Ochrana osobních údajů - osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zák č. 256/1992 Sb. v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou, nebo získané v rámci správního řízení.

3.        Ochrana obchodního tajemství - údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č.199/1994 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

4.        Ochrana údajů o majetkových poměrech - jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků).

Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci obce a zaměstnanci v rámci své působnosti. Ústní a telefonické žádosti se neevidují ani v případě,že se na ně odpoví písemně. Písemně podané žádosti jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně obecního úřadu.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby :

a.       poskytnutím informace - písemnou odpovědí, nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam),

b.       odložením žádosti - je-li žádost neúplná, nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom učiní zaměstnanec protokol),

c.        odmítnutím žádosti - jen formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá zastupitelstvo obce

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby :

 • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti,postoupí je pracovník OÚ pověřenému úřadu.
 • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, postoupí je pracovník OÚ k rozhodnutí starostovi.

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou dle zákona č.123/1998 Sb., v platném znění.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

- osobně: na Obecním úřadě v úředních hodinách
- písemně: Obecní úřad H
orská Kvilda, Horská Kvilda 40, pošta Vimperk 385 01
- telefonicky:
725 460 855
- elektronickou poštou: 
obec@horskakvilda.eu

11. Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů obce Horská Kvilda a orgánů obce v přenesené působnosti – MÚ Kašperské Hory

1) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením Zastupitelstva obce, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Plzni.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

2) Opravné prostředky proti orgánům obce v přenesené působnosti ( MÚ Kašperské Hory)

Opravné prostředky proti rozhodnutí komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny odboru vnitřních věcí městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Rozhodnutí orgánu obce v přenesené působnosti je postoupeno v odvolacím řízení příslušnému referátu Krajského úřadu v Plzni.

Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

3) Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Požadavky, které jsou v souvislosti s podáváním opravných prostředků proti rozhodnutím ve správním řízení kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, se řídí zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)

12. Formuláře

ohlášení k místnímu poplatku z pobytu

přihláška k místnímu poplatku ze psů

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

Návody na řešení základních životních informací získate na Portálu veřejné správy ČR.

Návody k řešení různých situací na úřadech získáte na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony kterými se řídí obec :

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky (odkaz)
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce (odkaz)
 • Úplné znění všech právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

-

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací.
CENÍK platný od 15.12.2016
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je zpracován podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb.
V sazebníku nejsou uvedeny položky, které jsou účtovány podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Úhrady za poskytování informací:
Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací nad 60 minut – 200 Kč/hod.

 

Úhrady za kopírovací služby:
Kopie A4
Černá jednostranná - 2 Kč
Černá oboustranná - 4 Kč
Barevná jednostranná - 10 Kč
Barevná oboustranná - 20 Kč
Kopie A3

Černá jednostranná - 3 Kč
Černá oboustranná - 6 Kč
Barevná jednostranná - 20 Kč
Barevná oboustranná - 40 Kč

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

-

16.1 Vzory licenčních smluv

Žádné vzory licenčních smluv nejsou poskytnuty.

16.2 Výhradní licence

Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

ŽÁDOSTI DLE ZÁKONA 106/1999 Sb.:

 

::Tento web nevyužívá Cookies. :: 2022 Všechna práva vyhrazena - Obecní úřad Horská Kvilda ::